Panaszkezelési szabályzat

Hírlevél feliratkozás

HUMANDOK Kft. – Panaszkezelési Szabályzat

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 35. § alapján

I. A Szabályzat célja:
1. A 
HUMANDOK Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) tevékenysége kapcsán fontos szempont a képzések résztvevőinek elégedettsége, panaszaik, észrevételeik, véleményük meghallgatása. A panaszkezeléssel kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálaton elhelyezett bárki által hozzáférhető tájékoztató tartalmazza.

II. Fogalmak (összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által használt fogalmakkal):

 1. Szolgáltató: A HUMANDOK Kft., aki tevékenységét az Alapszabályzatban lefektetett célok megvalósulásának érdekében végzi.
 2. Szolgáltatás: Termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,
 3. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki szolgáltatást vagy terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy a szolgáltatással/áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje
 4. Szolgáltatási szerződés:az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a Szolgáltató a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

III. A Szabályzat hatálya:

 1. Az eljárásrend személyi hatálya: a képzésben résztvevők (fogyasztók), valamint a Szolgáltató oktatói és a szolgáltatás nyújtásában résztvevő egyéb személyek.
 2. Az eljárásrend tárgyi hatálya: a Szolgáltató tevékenységével, azaz a szolgáltatással összefüggésben felmerülő bármely kifogás.
 3. Az eljárásrend időbeli hatálya: a Szolgáltató szolgáltatói tevékenységének megkezdésétől visszavonásig.

IV. A fogyasztó általi panasztételre és a panasz megválaszolására vonatkozó szabályok:

  1. Panasztételre jogosult: A Szolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy bármely szolgáltatást igénybe vevő ill. terméket megvásárló fogyasztó.
  2. Panasz megtételére lehetőség van: szóban, írásban (elektronikus levél, fax, postai küldemény):

E-mail cím: tet@tetakademia.hu
Telefonszám: +36-70-22-88-984</p A szóban tett panaszt – amennyiben nem kezelhető a panaszos fogyasztó számára megnyugtató módon helyben – írásba kell foglalni. Az írásba foglalást jegyzőkönyvben kell megtenni, amelyet lehetőség szerint a panaszossal is alá kell íratni.

 1. Az írásban tett panaszt lehetőség szerint haladéktalanul ki kell vizsgálni és a kivizsgálás eredményéről a panaszos fogyasztót írásban tájékoztatni kell. Amennyiben a kivizsgálás és válaszadás azonnal nem lehetséges, úgy a panaszost írásban tájékoztatni kell a részletes válaszadás várható legkésőbbi időpontjáról.
 2. A panaszra történő válaszadás határideje a panasznak a Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított 30 nap.
 3. A panasz felvétele és kivizsgálása semmilyen esetben sem utasítható vissza.
 4. Termékvásárlás esetén az elállási jog csak sértetlen, eredeti állapotú, felbontás nélküli termékcsomagolás esetén érvényesíthető.

V. A panaszokkal szembeni jogorvoslati lehetőség:

  • Az előkészített válaszlevélben a panaszost minden esetben tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségeiről.
  • A panaszos a válaszlevélben foglaltakkal történő egyet nem értése esetén jogosult a Fővárosi Kormányhivatal (fővárosi kerületi) járási hivatalához, mint a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervhez fordulni.
  • A panaszos a válaszlevélben foglaltakkal történő egyet nem értése esetén jogosult továbbá a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni. Amennyiben a panaszos Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, úgy a Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Békéltető Testület jogosult eljárni:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • A panaszos továbbá az elévülési időn belül jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt keresettel, peres eljárást kezdeményezni.

VI. Vonatkozó jogszabályok listája:

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,
 • egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet.

 Budapest, 2018. december 4.

 

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.