Általános szerződési feltételek

Hírlevél feliratkozás

Általános szerződési feltételek

A TÉT® Akadémia www.tetakademia.hu honlapján és webáruházán keresztül elérhető szakmai Programjaihoz, oktatási, tréning- és közérzetjavító szolgáltatásaihoz és Termékeihez.

Hatályos: 2022.07.06-tól 

1.Szolgáltatások, alapfogalmak.

1.1. HUMANDOK Kft., a továbbiakban mint Szolgáltató az Alapszabályában kitűzött céljai megvalósítását segítő Termékeket és Programokat értékesít természetes személyek számára.

1.2. Az 1.1. pontban megnevezett Termékek a Szolgáltató által előállított vagy terjesztett tárgyi eszközök (könyvek, CD-k, DVD-k stb.).

1.3. Szolgáltató szakmai Program-kínálatában szereplő program / szeminárium / tréning / előadás / önismereti csoport / tanfolyam / műhely / Programcsomag  / távoktatásos program elnevezéseket a továbbiakban egyöntetűen Programnak nevezzük. A Programok szolgáltatásnak minősülnek, és nem esnek a Felnőttképzési törvény hatálya alá. Az esetleges kivételeket Szolgáltató a honlap (lásd 1.3.2. pont) adott Programra vonatkozó leírásánál jelzi. 

1.3.1. A Programok rendezvények. Az ezekre való jelentkezéskor a Megrendelő belépőjegyet vásárol, amely az esetek többségében adott időpontra (adott napra, határnapra) szólnak.  Kivételt képeznek ez alól egyes közérzetjavító szolgáltatások, amelyek időpontja esetenként módosítható.

1.3.2. Szolgáltató Program-kínálata a www.tetakademia.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) olvasható.

1.4. A szolgáltatás megrendelésnek minősülő jelentkezést (lásd 2. pontban) követően vehető igényben. Az igénybe vevő megnevezésére a továbbiakban a Megrendelő, Jelentkező vagy Résztvevő kifejezéseket azonos értelemben használjuk.

1.5. A szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződések betartásáért Szolgáltató és Megrendelő egyaránt felelősséget vállal. Azon esetekre vonatkozó feltételeket, amikor Megrendelő mint természetes személy nem azonos a Szerződő féllel, a 3.1-2. pontok részletezik.

1.7. Szolgáltató főbb adatait a 9.1. pont tartalmazza.

2. Jelentkezés és Megrendelés

2.1. Programra jelentkezni a honlapon, a webáruházban erre megadott szövegdoboz kitöltésével lehet. A jelentkezés online megrendelésnek minősül, amely a Megrendelés gomb lenyomásával válik véglegessé.

2.2. A Webáruházban történő termékrendelés szintén online megrendelésnek minősül, amely a Megrendelés gomb lenyomásával válik véglegessé.

2.3. A 2.1-2. pontokban leírt online megrendelésre vonatkozó szabályok: Amennyiben Megrendelő megrendelést küld a webáruház oldalain keresztül és Szolgáltató a megrendelést az adott határidőn belül e-mailben visszaigazolja, Megrendelő és Szolgáltató között adásvételi szerződés jön létre. Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, a webáruház elektronikus formában automatikusan tárolt adatai igazolják, amelyeket Szolgáltató a számvitel és adózás vonatkozó jogszabályaiban meghatározott határidőig őriz, és amelyek Megrendelő számára a webáruházban történő bejelentkezés után hozzáférhetők. Ez esetben tehát a megrendelési szerződések kizárólagosan elektronikus úton jönnek létre a Megrendelő és Szolgáltató között, a honlapon keresztül, a regisztrációs adatlap kitöltése, továbbá az ÁSZF megismerését és elfogadását követően. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama belépőjegy vásárlása esetén a rendezvény időpontjáig, más esetekben a termék átvételéig tart.

2.4. Megrendelő igénye esetén postai úton vagy e-mailben is leadhatja a megrendelését, a webáruházban kért adatok megadásával. Ennek ellenőrzése Megrendelő feladata.

2.4.1. Amennyiben a jelentkezés nem tartalmazza az összes szükséges adatot, Szolgáltató nem köteles azt elfogadni.

2.4.2. Szolgáltató a postán vagy e-mailben beérkezett jelentkezéseket 3 (három) munkanapon belül visszaigazolja, Megrendelő által megjelölt módon.

2.4.3. Ezekre az esetekre a távollévők között kötött szerződés általános szabályai vonatkoznak és a 3-14. pontokban részletezett további szabályozás érvényes.

2.5. Adott napra (napokra) szóló Program esetén, amennyiben a Program Honlapon szereplő leírása másképp nem rendelkezik, a jelentkezésnek legkésőbb a választott kurzust megelőző tizenegyedik naptári napon éjfélig kell megérkeznie Szolgáltatóhoz, különben az a jelentkezést nem köteles elfogadni.

2.6. A jelentkezések elfogadásánál Szolgáltató az érkezési sorrendet veszi alapul. Amennyiben valamely jelentkezés elfogadásának eredményeként az adott kurzusra meghirdetett maximális létszámot a résztvevők száma meghaladná, Szolgáltató nem köteles elfogadni a jelentkezést.

3. Szerződő felek

3.1. Amennyiben a jelentkezési lapon nincs külön jelzés arra, hogy a részvételi díj megfizetését Megrendelőtől más jogi személy (cég) átvállalná, ezt a tényt Szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy vele Megrendelő mint természetes személy közvetlenül, magánszemélyként kíván szerződést kötni.

3.1. 1. Amennyiben Résztvevő javára – a részvételi díj megfizetésének vállalásával – más jogi személy (cég) kíván szerződést kötni, csatolni szükséges a cég költségátvállalási nyilatkozatát.

3.1. 2. Előbbi esetben a szerződés Szolgáltató és Megrendelő mint a szolgáltatás megrendelője között jön létre, utóbbi esetben a szerződés Szolgáltató és a jogi személy (cég) mint Szerződő fél között jön létre.

 3.2. Amennyiben a Megrendelő természetes személy javára a 3.1. pont szerint jogi személy (cég) szerződik, a részvételi díj megfizetésére a Szerződő fél és a Programon Résztvevő természetes személy egyetemlegesen köteles.

4. A szolgáltatás díja és fizetési határidő

4.1. Az egyes Programokra vonatkozó részvételi díjat, fizetési ütemezést, a korai befizetési kedvezményeket és azok határidejét Szolgáltató honlapján közzéteszi.

4.2. Amennyiben a Szolgáltató honlapja másképp nem tájékoztat, a befizetett részvételi díjnak a 2.1. pontban részletezett jelentkezés visszaigazolása utáni legkésőbb 8. napon, de mindenképpen a Program kezdete előtti 10. munkanapon 16 óráig kell készpénzben, vagy banki átutalással beérkeznie az Szolgáltató bankszámlájára. Amennyiben Szolgáltatóval szerződő fél jogi személy (cég), vagy az átutalást más magánbankszámláról indítják, az átutalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a Programban Résztvevő magánszemély nevét is. Átutalással történő fizetés esetén a Programban Résztvevő köteles a Program kezdetekor bemutatni az átutalási megbízást igazoló dokumentumot, ennek hiányában a Programon nem vehet részt.

4.3. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatási díjak változtatásának jogát, ez azonban a már visszaigazolt jelentkezések esetében nem érvényesíthető.

5. Elállás, a részvétel lemondása

5.1. A vásárlás a “Fizetés” vagy fizetési kötelezettséggel járó “Megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2. Amennyiben Szolgáltatóval Megrendelő a 2.1. és 2.4. pontok szerint (távollévők között kötött szerződéssel), Programra szerződik, a megrendelés (jelentkezés) elektronikus elküldése után Megrendelő nem élhet az elállási jogával (ld. 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése).

5.3. Kivételek az 5.2. alól:

5.3.1. Amennyiben az adott napra meghirdetett Program elmarad, Megrendelőt díjfizetési kötelezettség nem terheli, ill. a már befizetett díjat visszakapja.

5.3.2. A megrendelést követő 14. napon belül, de a program kezdete előtti 10-21. napig történő elállás esetén Megrendelő a program díjának 50%-át, de legalább 5.000 Ft-ot kell, hogy fizessen.

5.3.3. A megrendelést követő 14. napon belül, de legkésőbb a program kezdete előtti 21. nap előtt történő elállás esetén Megrendelő a program díjának 20%-át, de legalább 5.000 Ft-ot kell, hogy fizessen, de

5.4. Amennyiben Szolgáltatóval Megrendelő a 2.2. pont szerint (távollévők között kötött szerződéssel) Termék vásárlására szerződik, a Termék átvétele után 14 napon belül élhet elállási jogával, amennyiben a Termék csomagolása (pl. fólia) sértetlen. Könyv, CD és DVD esetén a védőfólia eltávolítása és/vagy a könyv eredeti állapotában bekövetkezett látható változás esetén Megrendelő nem élhet az elállási jogával.

5.5. Megrendelő a vásárlástól Szolgáltatónak az 5.3-4. pontokban jelezett határidőben megküldött ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján állhat el.

5.6. Az 5.3-4. pontok szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató Megrendelőnek a fenti pontokban meghatározottak szerint visszajáró díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre Résztvevő nem tarthat igényt.

5.6.1 A részvételi díj visszatérítésének módja: Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Szolgáltató a részvételi díjat, ill. annak egy részét a szerződő fél számára köteles visszatéríteni, a visszatérítést arra a bankszámlaszámra teljesíti, amelyet a szerződő fél a jelentkezési lapon, ill. az online jelentkezési lapon, vagy egyébként írásban megjelölt. Ennek hiányában a visszatérítés arra a bankszámlaszámra történik, amelyről a befizetés érkezett.

5.6.2. Amennyiben az elállást a szerződő fél határidőn túl vagy nem a fentiek szerint meghatározott módon közli, Szolgáltatót a teljes díj megilleti.

6. A szakmai Programok változása, a Programlemondása.

6.1. Az egyes Programok hosszú távú tervezése miatt Szolgáltató fenntartja a szervezési okból történő Programváltoztatások jogát. Ennek során a Programok helyszínét, időpontját, az előadó(k) személyét egyoldalúan módosíthatja, a módosításról azonban köteles elektronikus levélben és lehetőség szerint telefonon is időben értesíteni a Programra jelentkezőket. A jelentkező szerződő fél a módosítás miatt a szerződéstől ajánlott postai levél vagy elektronikus levél útján legkésőbb a Program megkezdéséig elállhat; ebben az esetben a már megfizetett díjat részére Szolgáltató az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre Szolgáltató nem köteles.

6.2. Amennyiben a Programra jelentkezők száma Szolgáltató honlapján vagy egyéb tájékoztató anyagain a meghirdetett minimális létszámot nem éri el, Szolgáltató legkésőbb a Program kezdetét megelőző 3. munkanapon elállhat a szerződéstől és lemondhatja a Programot. Az elállást, ill. a Program lemondását Szolgáltató a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli. Ebben az esetben a Programra jelentkező jogosult Szolgáltatónál egy azonos típusú, más időpontban megtartott Programon részt venni, vagy a befizetett díj visszafizetését kérni. Egyéb költségtérítésre Szolgáltató nem köteles.

6.3. Amennyiben a Program meghirdetését követően, de annak megkezdése előtt előre nem látható, ill. el nem hárítható akadály következik be, Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és a Programot lemondani. Az elállást, ill. a Program lemondását Szolgáltató a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli, s a jelentkezőt lehetőség szerint telefonon is előzetesen értesíti. A Program lemondása, ill. elmaradása esetén a Programra jelentkező jogosult Szolgáltatónál egy azonos típusú, más időpontban megtartott Programon részt venni, vagy a befizetett díj visszafizetését kérni.

6.4. Amennyiben a Program megkezdése után előre nem látható, ill. el nem hárítható akadály következik be, Szolgáltató jogosult arra, hogy a Program egy részét lemondja. Ezt a szerződő fél által a jelentkezési lapon megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben közli, s a jelentkezőt lehetőség szerint telefonon is előzetesen értesíti. A nyújtott szolgáltatás arányos részen felüli összegét Szolgáltató visszatéríti.

7. Kizárás a Programról

Szolgáltató kizárhatja a Programból azt a személyt, akinek megjelenése, ill. viselkedése a Program szakmai céljának elérését veszélyezteti.

8. Látogatási igazolás

8.1. Szolgáltató a Programon Résztvevő számára akkor bocsát ki látogatási igazolást, amennyiben a Résztvevő a Programban időtartamának 70%-án jelen volt.

9. Tájékoztatás a távollévők között kötött szerződés kapcsán

9.1. Szolgáltató e tájékoztatja a szerződő felet (Megrendelőt) az értékesítő alábbi adatairól:

a) neve: HUMANDOK Kft;
b) székhelye: 2083 Solymár Orgona u. 8.
c) telefonszáma: +36-70-22-88-984
d) e-mail címe: tet@tetakademia.hu
e) honlapja: www.tetakademia.hu
f) bankszámlaszáma: 11600006-00000000-98934643
g) adószáma: 24696797-1-13
h) cégjegyzékszáma? 13-09-214142

9.2. A szerződés tárgyának (Programnak) lényeges tulajdonságai, így célja, a megszerezhető kompetenciák, valamint a Program lényeges tartalma a honlapon olvashatók a kiválasztott Program leírásánál.

9.3. Az ellenszolgáltatás (részvételi díj) mértéke megtalálható a honlapon. A megfizetésére, teljesítésére vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában olvashatók.

9.4. Az elállási jogra vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában olvashatók.

10. Oktatási anyagok és jogi vonatkozások

10.1. Az egyes Programokhoz Szolgáltató oktatási anyagot biztosíthat. Amennyiben az adott Programnak a honlapon, illetve az egyéb tájékoztató anyagokban elérhető leírásánál másként nincs megadva, az oktatási anyagok ellenértéke a Program részvételi díjban nem foglaltatik benne.

10.2. A Szolgáltató által biztosított oktatási anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultja – az oktatási anyagon megadottak szerint – vagy Szolgáltató, vagy az anyag közvetlen szerzője.

10.3. Távoktatásos programjaink előadásanyaga, annak hang- és diaanyaga – amennyiben arról az adott program oldalán ellenkező információt nem közlünk –az előadó szellemi tulajdonát képezi. Az előadások és bármilyen, azok egészét vagy részleteit érintő letöltés, sokszorosítás és terjesztés kizárólag a szerző írásbeli engedélyével lehetséges. 

11. Adatkezelés

Az adatkezelésről részletes információk az Adatvédelmi tájékoztató oldalon találhatók.

12. Elektronikus hirdetés

12.1. A Szolgáltatóval szerződő fél szerződéses nyilatkozatának elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára – az általa megadott elektronikus levélcímre – Szolgáltató elektronikus hirdetést küldjön.

12.2. Az elektronikus hirdetések megküldését a címzett bármikor megtilthatja írásos formában, postai levél, ill. elektronikus levél útján, vagy az egyes hírlevelekben esetlegesen feltüntetett egyéb módon.

13. Panaszkezelés

Fogyasztói reklamációval kapcsolatos információk a Panaszkezelési szabályzat oldalon találhatók.

 

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.