Adatvédelmi tájékoztató

Hírlevél feliratkozás

Adatkezelési irányelvek

HUMANDOK Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) jelen nyilatkozatával tanúsítja, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők honlapjának www.tetakademia.hu/adatkezeles című oldalán. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely változásokról 8 nappal a hatályba lépés előtt értesíti honlapjának látogatóit.

Jelen dokumentumban használt megnevezések és fogalmak részletes magyarázata elérhető a HUMANDOK Kft. Általános Szerződési Feltételeiben.

Adatkezelési irányelveink:

1. Szolgáltatóval szerződő természetes személy hozzájárul következő személyes adatainak a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez: vezetékneve, keresztneve(i), születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme, bankszámlaszáma (amennyiben a jelentkezési lapon ill. más úton megadja), felhasználóneve, jelszava (utóbbi kettő akkor, ha Szolgáltató a saját honlapján keresztül tesz a szerződő fél számára elérhetővé olyan oktatási adatot, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető).

2. Az adatkezelés célja:

a) a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése;
b) Szolgáltató szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele;

c) hogy a szerződő fél számára Szolgáltató elektronikus hirdetéseket, hírlevelet küldjön.

3. Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, ill. amíg a szerződő fél nem kéri adatainak törlését. (Adatrögzítés esetén az adatok megőrzésének ideje min. 365 nap, számlázás esetén a törvényben szabályozott kötelezettség 8 év.)

4. Szolgáltató a vele szerződő természetes személyek adatait harmadik személy számára – jogszabály kötelező előírásának esetét kivéve – nem adja át, külföldre nem továbbítja.

5. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy

a) a 1. pontban meghatározott személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;
b) az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bek. a) pontja alapján a személyes hozzájárulása;
c) az adatkezelő jogi személye a HUMANDOK Kft;
d) adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag a HUMANDOK Kft. tagjai,  alkalmazottai és a Programban szakmai vagy adminisztratív feladattal közreműködő megbízottjai, illetve munkatársai ismerhetik meg.

6. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy személyes adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást kérhet, továbbá – szintén írásban: elektronikus levélben vagy postai levélben – kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
– vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Tiltakozás joga

Szerződő fél a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Szolgáltató tájékoztatja továbbá a vele szerződő természetes személyt, valamint Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybevevő személyt, hogy fogyasztóként jogait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályai szerint, a fogyasztóvédelmi hatóság előtt érvényesítheti. (Szolgáltató székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége, Fogyasztókapcsolati Iroda).

8. Szolgáltató tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az Országgyűlési Biztos Hivatala Panaszirodához is fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 06139114108
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Szolgáltató honlapja Szolgáltató székhelyén tárolja az adatokat. Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések elhárítására Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Javasolja azonban, hogy a felhasználó maga is gondoskodjon biztonságos internet-kapcsolatról, s őrizze és óvja meg felhasználói nevét és jelszavát az illetéktelen kézbe kerüléstől.

10. Szolgáltató és Megrendelő a honlapon található online jelentkezési lapot, annak kitöltése és elküldése esetén a 2001. évi CVIII. törvény 6. § (5) bek. értelmében elektronikus levelezéssel egyenértékű kommunikációs eszköznek tekintik.

11. Szolgáltató honlapjának működése során történő automatikus adatfeldolgozás történik, amelyekről az alábbi tájékoztatók nyújtanak információt:

a) Cookie-k (Sütik)
aa) A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

ab) Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adott weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

ac) Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Szolgáltató a Honlapján alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Szolgáltató Honlapja információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, az így kapott adatokat a Honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig vagy törlésükig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak.

b) Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek a személyekkel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a Szolgáltató kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Megrendelő által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek Szolgáltató számítógépes rendszerében, másfelől e-mail formájában történő kapcsolatfelvétel során Megrendelő megadhatja a nevét, elérhetőségét, vagy más adatait. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a Honlap rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag a www.tetakadaemia.hu domain tárhely rendszergazdája fér hozzá.

Vonatkozó törvényi előírások:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

  1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  2. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  3. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  4. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

features

Képzés

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feiratkozás

Minden jog fenntartva! All rights reserved!
© Dr. Hoffmann Gergely
TÉT® HUMANDOK Kft.